Bài Tổng Kết Lớp Bát Nhã Trung Cấp 3 tại Tổ Đình


Ni Sư Triệt Như giảng trong buổi bế mạc của lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã tại Tổ Đình hôm 9 tháng 6 năm 2017. Mặc dù bài đúc kết này mang tựa đề của lớp TC3 nhưng thật ra là bài tổng kết xuyên suốt các lớp từ Căn Bản cho đến TC3 Bát Nhã. Trong bài đúc kết này cũng bao gồm luôn phần thực hành về pháp Thở và Không Nói. 

Download MP3 (Bấm nút-chuột-phải (right mouse button) rồi chọn "Save Link As...)