Tổng Kết Khóa Bát Nhã 1 - San Jose 17/6/17



Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose 17/6/17.




Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)