Tổng Kết Khóa Bát Nhã 1 - San Jose 17/6/17Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose 17/6/17.
Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)