Bát Nhã Tâm Kinh Phần 1, 2, 3, & 4

Bát Nhã Tâm Kinh Phần 1, 2, 3, & 4
Ni Sư Triệt Như giảng tại Toronto 3-7-2016 & 4-7-2016.