Thiền và Sức KhỏeNi Sư Triệt Như giảng Đại chúng tại Chùa Hoa Nghiêm ở Hoa Thịnh Đốn 19-6-2016.