Phương thức thực hành thiền cho cư sĩPhương thức thực hành thiền cho người cư sĩ do Ni Sư Triệt Như giảng tại Houston ngày 2/10/2016