Khái quát Tâm lý học Phật giáoKhái quát Tâm lý học Phật giáo.

Ni Sư Triệt Như giảng tại Hoa Thinh Đốn ngày 12/6/2016, khóa Tâm lý học Phật giáo