Bộ Phái Phật Giáo - Ni Sư Triệt NhưBộ Phái Phật Giáo
Ni Sư Triệt Như giảng sáng 15-6-2016, , khóa Tâm lý học Phật giáo.