Khái quát giáo pháp của Phật


Khái quát giáo pháp của Phật
Ni Sư Triệt Như giảng tại Hoa Thinh Đốn ngày 15/6/2016, khóa Tâm lý học Phật giáo.