Nhất Thiết Hữu Bộ

Nhất thiết hữu bộ
Ni Sư Triệt Như giảng tại Hoa Thịnh Đốn 16-6-2016.