Con Đường Tự Độ Độ Tha Của Cư SĩCon Đường Tự Độ Độ Tha Của Người Cư Sĩ
Ni Sư Triệt Như giảng tại Houston 2016.