Sống Thiền - San Jose 2015Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose, ngày giảng đại chúng 05/09/2015.