Bây Giờ và Ở Đây - Ni Sư Triệt Như

Khóa nhập thất định huệ tại San Jose 2-9-2015
Ni Sư Triệt Như giảng.