Tánh Nguyên Tắc - Toronto 2015

Tánh nguyên tắc
Ni Sư Triệt Như giảng tại Toronto 20/8/2015.