Chân Lý Qui Ước - Chân Lý Tối Hậu

Chân Lý Qui Ước - Chân Lý Tối Hậu
Lớp Bát Nhã 1
Ni Sư Triệt Như giảng tại Australia, 7/2013.