Tổng Kết Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2, San JoseTổng Kết Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 2 Ni Sư Triệt Như giảng tại tại San Jose tháng 6 năm 2013.
Ni sư Triệt Như và Thiền sinh khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 2


Thiền sinh Khóa Bát Nhã qui y