Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2, San Jose 2014

Tổng Kết Khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 2.
Ni Sư Triệt Như giảng tại San Jose 22/1/2014.