Tổng Kết Khóa Thiền Căn Bản - Nam CA 2013

Tổng kết khóa Thiền Căn Bản 94.
Ni Sư Triệt Như giảng tại Nam California, 04-2013.