Tổng kết khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 3, Texas

Tổng kết khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 3.
Ni Sư Triệt Như giảng tại Texas, 08-2012.