Tâm Như Đất - Thơ


Trời xanh nắng chói chan,
Trên một mảnh đất hoang,
Cỏ mọc đầy tràn lan,
Đất không lời than van.

Nếu chia đất thành hai,
Bên này trồng hoa mai,
Bên kia trồng hoa lài,
Đất không lời than van.

Nếu chia đất thành ba,
Mảnh giữa anh xây nhà,
Hai bên chị trồng cà,
Đất không lời than van.

Này bạn hỡi:
Sống sao Tâm Như Đất,

Rồi từ đó:
Tâm Từ luôn trải ra,
Tâm Bi như biển cả,
Tâm Hỷ như một nhà,
Tâm Xả nên thả buông.

Được như thế:
Tâm bạn không dính mắc,
Thân bạn không bệnh tật,
Tâm, thân đều an vui.

Như Thu