Lễ Ra Quân Giáo Thọ Cấp Căn Bản

Lễ ra quân Giáo Thọ cấp căn bản tại Tổ Đình 17-4-2016