Làm sao sống an trú trong Chánh niệmLàm sao sống an trú trong Chánh niệm
Ni Sư Triệt Như giảng tại Đạo tràng Nam California 24/4/2016
.