Ngọn Đuốc Chơn ThiềnTa tự mình thắp đuốc

Ngọn đuốc của chơn Thiền,

Không đảo điên hư vọng,

Qua Không TánhChân Như,

Qua "Tathà" - "Như vậy"

Khơi dậy trí vô sư.

 

Bằng ngọn đuốc chơn thiền,

Của như thật tri kiến,

Nhìn vạn pháp đang là

Trong không ta, không ngã

Làm phát huy ba lực:

Bi, Trí, Dũng hiên ngang.

 

Ba Cửa Thành Niết Bàn,

Ta vào tâm rỗng rang.

An trụ trong vô tướng,

Phiền não hết nhiễu nhương.

Chướng duyên hết cản trở,

Giấc mơ sẽ trọn thành,

Bi, Huệ đồng phát sanh.

Đủ duyên ta thừa hành,

Đời đời Bồ Tát Đạo,

Giáo hóa khắp quần sanh.