Thông báo của Thầy Thiền Chủ

Thông báo của Thầy Thiền Chủ về
Chương Trình Nghiên Cứu Chụp Hình Não Bộ
của Đại Học University of Southern California.


Thầy Thiền Chủ thông báo cùng thiền sinh các đạo tràng về chương trình nghiên cứu chụp hình não bộ của Viện Đại Học University of Southern California (USC) và khuyến khích các thiền sinh tham gia.

Ông Giáo Sư Rael Cahn thuộc Viện Nghiên Cứu về Não Bộ và Sáng Tạo tại Viện Đại Học USC đang tiến hành một cuộc nghiên cứu chụp hình não bộ khi ở trong trạng thái thiền biết không lời (thoughtless awareness). Ông đang tuyển mộ các người đã tập thiền có kinh nghiệm tình nguyện đóng góp vào công trình nghiên cứu này.

Thầy đã tiếp xúc với ông Rael Cahn và cho rằng đây là một cơ hội tốt để phổ biến pháp Thiền Tánh Không đến giới khoa học gia Tây Phương và đại chúng người Tây Phương. Do đó, Thầy khuyến khích các thiền sinh Thiền Tánh Không khắp nơi tích cực tham gia vào công trình nghiên cứu này.
Ông Rael Cahn sẽ tới THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG địa chỉ 13071 Brookhurst St.. Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 để trình bày về dự án nghiên cứu của ông vào Ngày Thứ Bảy 9 tháng 6 năm 2018, từ 10 am đến 12 pm.

Thầy mời các thiền sinh đạo tràng Nam Cali tới tham dự đông đủ trong buổi nói chuyện này.
Thầy cũng mời các thiền sinh tại các đạo tràng Bắc Cali và Sacramento nếu được thì cũng cần thu xếp về tham dự.

Dư án nghiên cứu của ông Rael Cahn sẽ kéo dài khoảng 6 tháng, do đó Thầy khuyến khích các thiền sinh các đạo tràng ở xa Nam Cali cũng cố gắng tham gia khi quý vị có dịp về Tổ Đình trong những tháng sắp tới.

Các thiền sinh muốn biết thêm chi tiết hay có ý định tham gia thì xin liên lạc email: thientanhkhong@yahoo.com