Lý Duyên Khởi - SacramentoNi Sư Triệt Như giảng tại Sacramento ngày 18/7/17 - 19/7/17 .

Link Download (Nhấp chuột phải, Save Target As)
Bài 1
Bài 2
Bài 3