Thông Báo Sinh Hoạt Tháng 3/2017


 
Hội Thiền Tánh Không Bắc California
Thông Báo
 
Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali trân trọng kính mời quý Anh Chị Em Thiền Sinh, gia đình, cùng thân hữu đến tham dự sinh hoạt vào Chủ Nhật ngày 12 tháng 3, 2017 tại địa chỉ:
2092 Concourse Drive, Unit 37
San Jose, CA  95131
 
1.     Chương trình sinh hoạt trong ngày 12 tháng 3, 2017:
09:00 am – 09:20 am
09:20 am – 09:30 am
09:30 am – 12:00 pm
12:00 pm – 01:00 pm
01:00 pm – 03:00 pm
Khí Công.
Lễ Phật, Tổ.
Định Không Tầm, Không Tứ.
Dùng cơm chay.
Thiền Sinh Giáo Thọ Diệu Nhân trình bày:
“Đường Mòn Ngôn Ngữ”. 
03:00 pm
Hoàn Mãn.
 
2.     Đính kèm:  “Đơn ghi danh Hội Viên” Hội Thiền Tánh Không Bắc Cali 2017 – 2018.  Kính mời Qúi Anh Chị Em ủng hộ cúng dường Hội.

Đơn ghi danh Hội Viên
 
3.     Đính kèm:  THI TUYỂN GIÁO THỌ TẠI TỔ ĐÌNH Thiền Tánh Không Riverside, California từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 4, 2017 của Ni Sư Triệt Như.
 
 
Thay Mặt Ban Điều Hành,
Hoằng Phương ̣(Hội Trưởng).