Học Thiền - Thơ Thiền

Sáng tối hai thời tập tọa Thiền,
Để cho Tâm Ý bớt đảo điên
Bước đầu học cách “Không Dán Nhãn”
Cùng với “Định Danh” cũng bỏ luôn!
Từ từ tập tiếp “Nhìn Trống Rỗng”
Công phu thực tập chẳng buông lung.
Dụng công cùng Quán, Chỉ, Định, Huệ
Tùy lúc tùy thời “Chỉ Biết” thôi...
Bước đầu “Như Thật” qua “Như Vậy”
Sao cho Ý mả không rong chạy
Miên mật dẫn trâu chạy về chuồng.
Hành thâm thần chú câu “Không ...... Nói”
Tập cho quán tính não tịnh an.
Đến lúc bát phong thành bất động
Nhìn đâu cũng thấy là “Không”... “Không”
Bốn bề trần cảnh đều “như vậy”
Đến đây tâm cảnh cũng “nhất như”,
Cuối cùng thể nhập “Chân Như Định”
Thực thi “Nhận Thức Biết Không Lời”
Bạn cùng “hơi thở” và “Giác Tánh”
Dẫn nhau về đến nhà Phật, Tổ...
Tuệ Trí sáng ngời chiếu mọi nơi...
Phổ độ chúng sanh không ngừng nghĩ
Ơn rộng sâu nhờ Thầy Thiền Chủ
Dày công xây dựng “Tánh Không Thiền”
Thành môn “Khoa Học Tâm Linh” mới
Dẫn dắt chúng sanh thoát biển mê,
Qua bờ giác ngộ cùng giải thoát
Lễ tạ ân sư đến muôn đời...C.N.
Đạo Tràng Tánh Không Paris
(Trích từ Tập San Thiền Tánh Không số 6 năm 2011)