Khóa Bát Nhã 4 - Ni Sư Triệt Như

Khóa Bát Nhã 4 do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng tại Đạo Tràng Tánh Không San Jose 12/2016.


Ngày 1, Sáng
Ngày 1, Chiều
Ngày 2 Sáng
Ngày 2, Chiều P1
Ngày 2, Chiều P2
Kinh Niệm Xứ P1
Kinh Niệm Xứ P2
Kinh Đại Bát-Niết Bàn P1
Kinh Đại Bát-Niết Bàn P2
Kinh Đại Bát-Niết Bàn P3
Kinh Đại Bát-Niết Bàn P4
Kinh Đại Bát-Niết Bàn P5
Đúc kết Kinh Đại Bát-Niết Bàn
Đúc kết toàn chương trình
Tổng Kết và chấm dứt