Khóa Bát Nhã 3 - Ni Sư Triệt Như

Các bài giảng trong lớp Trung cấp 3 Bát Nhã tại Đạo tráng Nam Cali từ ngày 3 dến ngày 12 tháng 10 năm 2014.