Khóa Thiền căn bản - Ni Sư Triệt Như


Khóa Thiền căn bản do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng tại Đạo tráng Tánh Không San Jose 12/2014
 
Các bài giảng trong khóa Thiền căn bản do Ni Sư Triệt Như thuyết giảng tại các đạo tráng Tánh Không khác1. Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật - The Process of Spiritual Cultivation & Realization of the Buddha
2. Ba Sắc Thái Biết
3. Tâm Trong Đạo Phật
4. Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền - The Biofeedback Process in Meditation
5. Ngũ Uẩn - Kinh Vô Ngã Tướng - The Five Aggregates and the Sutta on the No-Self
6. Bài Kinh Nhất Dạ Hiền Giả