Thiền sinh Tuệ Minh ôn lại chủ đề Thiền Chỉ


Thiền sinh Tuệ Minh ôn lại chủ đề "Thiền Chỉ" trong giáo trình của khóa Thiền Căn Bản, và Thiền sinh chia sẻ kinh nghiệm tu học trong buổi sinh hoạt Thiền tại Đạo tràng Tánh Không San Jose đầu tháng 8 năm 2013.