Đúc Kết Phần Thực Hành - Khóa Bát Nhã 2
Ni sư Triệt Như đúc kết phần thực hành của khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 2 tại San Jose tháng 6 năm 2013.